iPiramida

EWS

Spletna aplikacija za zaznavanje problematičnih komitentov

Kaj je EWS?

Kratica EWS pomeni v angleščini zgodnji opozorilni signali (Early Warning Signals), glavna funkcija aplikacije pa je pomoč pri identifikaciji in delu s problematičnimi komitenti, preden situacija eskalira in postane neobvladljiva. Dodatno aplikacija omogoča še izpis poročil, pripravo akcijskega načrta in pregled bilančnih in osrednjih finančnih podatkov.

 

 

Lastnosti EWS

  • Predvidi problematične kliente na podlagi definiranih parametrov in mehkih podatkov
  • Kontrola workout procesa (rizičnost klienta in akcijski načrt)
  • Podroben pregled strankinih bilančnih in osrednjih bančnih podatkov
  • Ročno vnašanje mehkih podatkov in vmesnih bilančnih stanj
  • Pregled strankine izpostavljenosti
  • Podpora pregledu sestankov s strankami

 

 

Predvidevanje problematičnih klientov

Z uporabo naprednih algoritmov EWS določi, če so specifični kriteriji izpolnjeni in prikaže opozorilni signal. Obstaja 27 možnih opozorilnih signalov, ki se računajo glede na:

 • Finančne kazalnike (iz bilance stanj)
 • Spremembe obnašanja glede na banko (manjkajoča plačila, dvig izpostavljenosti...)
 • Informacije o poslovanju (sprememba lastništva, izguba strank, novi produkcijski programi...), s spremljanjem makroekonomskega okolja
 • Mehke podatke

EWS podpira zaznavo tako problematičnih, kot potencialno problematičnih klientov.

Predvidevanje problematičnih klientov

Verifikacija avtomatskih signalov

EWS določi odgovornost nadzora stranke in definira akcijski načrt z namenom nižanja rizika banke. Ko je rizik identificiran, se prikaže ustreznemu skrbniku stranke, ki sproži ustrezne akcije. Prvi korak je razlaga generiranih signalov in potrditev statusa; zelen, oranžen, rdeč ali črn, pri čemer se upošteva resnost signala.

 

Verifikacija avtomatskih signalov

Kontrola workout procesa

Preverjeni signali se nato uporabijo za potrditev strankinega statusa rizika, kjer se specificira dejanski status; standarden, sporen ali deloma sporen. EWS skrbnik predlaga status kreditnega tveganja in potrdi statuse rizika z izpostavljenostjo do 1 milijon €. Višje izpostavljenosti preverja odgovorna oseba za nadzor tveganj. Če pade stranka v deloma sporen status, se formira akcijski načrt. Akcijski načrti so pripravljeni z namenom izboljšanja strankinega finančnega položaja in/ali izboljšavi rizika banke.

Kontrola workout procesa

Ročni vnos mehkih podatkov

Tudi mehki podatki se uporabljajo pri izračunu signalov. Ti tipi podatkov se lahko vstavijo in pregledajo na enak način kot katerikoli drugi signali. Mehki podatki igrajo v EWS pomembno vlogo, saj so nekateri tržni podatki na voljo pred uradnimi finančnimi izjavami (dodatna fleksibilnost sistema) in nekateri opozorilni znaki niso vidni zgolj v čistih finančnih podatkih. Vmesna bilančna stanja se lahko vnesejo ko podjetje še ne odda vmesnih poročil.

Ročni vnos mehkih podatkov

Podroben pregled strankinih bilančnih in osrednjih bančnih podatkov

EWS podpira prikaz podrobnih podatkov o stranki z namenom pomoči pri odločanju glede strankinega stanja rizika. Bilančni podatki vključujejo:

 • Osnovni podatki
 • Ključne finance
 • Interni ratingi banke
 • Sredstva
 • Obveznosti
 • Realno premoženje
 • Ostali ratingi

 

Pregled strankine izpostavljenosti

EWS omogoča določanje izpostavljenosti posojil in garancij s prikazom:

 • Količina
 • Izpostavljenost
 • Amortizacijski načrt
 • Tip
 • Znesek, četrtletni znesek, celotni znesek
 • Obrestna stopnja
 • Tip in vrednost zavarovanja

Podpora pregledu sestankov s strankami

EWS podpira pregled sestankov s strankami. Določimo lahko datum sestanka, povabljence in mesto, kjer naj se težave identificirajo in nato razrešijo. Prikaz signalov in izpostavljenosti pomagata pri odločitvi glede ustreznih akcij.