iPiramida

Informacijska rešitev za vodenje (med)občinskega redarstva in inšpektorata

 

Prijava za uporabnike

 

Osnovno o informacijski rešitvi

Informacijski sistem iPiramida - Prekrškovni organ je namenjen celovitemu vodenju procesov, ki nastajajo pri delu medobčinskega redarstva in inšpektorata.

Zajema procese, ki so vezani na delo medobčinskega redarja, inšpektorja, pravne službe, finančne službe, tajništva in glavne pisarne.

Pri tem so upoštevani različni predpisi in zakoni, ki določajo delo občinskega ali medobčinskega organa, kot so Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o pravilih cestnega prometa, ipd..

 

mRedar

Programska in strojna oprema za delo na terenu.

 • Mobilni računalnik / tablica / pametni telefon
  • Android 5
  • Windows Mobile 6.x
  • Tiskalnik, povezava preko Bluetooth vmesnika
 • Urejanje prekrškov, opravil in zapisnikov na terenu
 • Vnos in izdaja dokumentov, kot so obvestilo o prekršku, opozorilo, odredba za zapuščeno vozilo, plačilni nalog, zapisnik, potrdilo o plačilu, ipd.
  • Osnovni podatki o prekršku ( kraj, opis, slike )
   • Kršitelj, vozilo, vozniško dovoljenje
  • Globe na podlagi zakonskih predpisov,
  • Globe na podlagi občinskih odlokov,
  • Urejanje občinskih stroškov (odvoz vozila, lisice, ipd.)
 • Izpis opozorila, obvestila o oprekršku, plačilni nalog, odredb za zapuščena vozila,  sklep o odvzemu predmetov, potrdila o plačilu, ipd..
 • Pregled in iskanje dovolilnic za parkiranje po conah
 • Povezava s sistemom SMS parkiranja
 • Prenos podatkov na centralni strežnik

 

 

Zebra partner

Prekrškovni organ

Programska oprema, ki podpira procese in postopke s katerimi se srečujemo pri delu prekrškovnega organa. Zajema vodenje prekrškovnega postopka, vodenje inšpekcijskega postopka in vodenje upravnega postopka.

Evidenca prekrškov

 • Urejanje podatkov o prekršku
  • Opis,  kraj, datum in čas, slike in dokumenti
  • Vozilo, kršitelj, kazni/globe, plačilni nalog,  stroški, ipd.
 • Evidentirajo se na nivoju občin in naprav
 • Ločujemo jih glede na tip prekrška
  • Vozilo, Kršitelj, Zapuščeno vozilo, Opozorilo, Hitrost, Rdeča luč
 • Poizvedbe v evidencah državnih organov
  • Poizvedba o lastniku vozila
  • Poizvedba o vozniškem dovoljenju
  • Register pravnih oseb
 • Vnos in urejanje dokumentov
  • Plačilni nalog, izjava o dejstvih in okoliščinah, pisno opozorilo, ipd.
 • Shranjevanje in pregled variant

Evidenca zadev in postopkov

 • Urejanje podatkov o zadevah
  • Kasifikacija,  zbirka,  vrsta, subjekt, prekršek, zadolženi, rok hrambe, ipd.
  • Subjekt,  zastopnik , pooblaščenec, ipd.
  • Status zadeve: v pripravi, v postopku,  v rokovniku in arhivirano
 • Pregled in urejanje postopkov v zadevi.
  • Kronološki pregled izdanih in prejetih dokumentov.
  • Vnos in urejanje postopkov glede na parametre za grupo in vrsto
   • sodišče, sodna taksa
   • št. dni do pravnomočnosti in izvršljivosti glede na datum vročitve
   • indikator pravnega sredstva (izjava o dejstvih, ugovor, ZSV,  ipd.)
   • vhodni, izhodni ali lastni dokument ( odhodna in dohodne pošta )
   • indikator datuma v postopku (datum prejema, izdaje,  vročitve, vložitve,  ipd.)
  • Vnos postopka na podlagi skupnega ali lastnega dokumenta
  • Sodne takse, odvzeti predmeti
 • Povezava z evidenco kazenskih točk
 • Uporaba lastne ali zunanje poštne knjige

 

 

Evidenca položnic, plačil in izvršb

 • Pregled in urejanje položnic
  • Globa po plačilnem nalogu ali odločbi o prekršku, sodna taksa prekrškovni organ ali sodišče, denarne kazni, upravne takse.
  • Stanje plačilnega naloga je ločeno glede na status, preko katerega je razvidno ali je v pripravi, izdan, vročen, v izterjavi, plačan ali v neskladju (premalo/preveč plačano).
  • Avtomatski izračun pravnomočnosti, polovičke in izvršljivosti posameznih položnic
  • Izpis UPN obrazcov, ipd.
 • Evidenca plačil
  • Plačila se knjižijo ročno ali preko uvoznih avtomatiziranih postopkov:
   • Bančni izpiski
   • Mestna blagajna
   • Uprava Republike Slovenije za javna naročila (UJP)
   • Finančna uprava Republike Slovenije (FURS)
 • Evidenca izvršb
  • Povezava s spletnim servisom eIzvršbe CURS
   • Predlogi, preklici in umiki izterjav
   • Izvoz in uvoz CSV datotek

 

Nazaj

 

 

Evidenca odhodne in dohodne pošte

Vodenje dokumentacije glede na zakon o splošnem upravnem postopku in uredbo o upravnem poslovanju

 • Lastna poštna knjiga ali zunanji sistem
 • Generiranje zadev, dokumentov, odhodne in dohodne pošte glede na sprejet klasifikacijski načrt.
 • Evidenca odhodne pošte
  • Ob vnosu lastnega ali izhodnega dokumenta, se avtomatsko knjiži nova pošiljka
  • Osnovni podatki: prejemnik,  pošiljatelj,  način odpreme, vrsta storitve, ipd.
  • Sledenje pošiljkam je avtomatizirano
   • Povezava na spletno storitev Pošte Slovenije
   • Statusi pošiljk: oddana, poslana, nevročena, vročena, vrnjena
 • Evidenca dohodne pošte
  • Ob vnosu vhodnega dokumenta, se knjiži nova dohodna pošta
  • Osnovni podatki:  pošiljatelj,  prejemnik, tip prejema, vrsta pošiljke, ipd.
  • Shranjevanje povezanih dokumentov iz datotečnega sistema, optičnih naprav ali elektronske pošte

Avtomatizirani postopki

 • Uvozni postopki
  • Podatki o kršitelju
   • Poizvedba o lastniku vozila
   • Poizvedba o vozniškem dovoljenju
  • Plačila in izterjave izdanih položnic
   • Mestna blagajna
   • Bančni izpiski (TKDIS, SEPA)
   • UJP B2B
   • Izterjave FURS (DURS in CURS)
  • Predlogi prekrškov
  • Uvoz iz avtomatskih merilnih naprav
 • Izvozni postopki
  • Elektronski dokumenti - masovna pošta (plačilni nalog, odločba o prekršku, izjave, ipd..)
  • Predlogi izterjav
  • Prenos kazenskih točk
  • Odpisi terjatev
  • Arhiviranje, izločanje in uničenje zadev

Pregledi, poročila in statistike

Uporabniki si lahko sami oblikujejo izpise in preglede glede na pripravljen nabor podatkov

Oblikovanje skupih obrazcov za izhodne dokumente.
Dokumenti se oblikujejo v urejevalniku besedil, z uporabo rezerviranih besed

V vsakem modulu, je mogoče prikazane podatke izpisati na tiskalnik ali izvoziti v standardne oblike, kot so MS Excel, PDF ali tekstovne datoteke

 • Pripravljeni pregledi in izpisi:
  • PREGLEDI
   • Pregled in izpis prekrškov,  zadev,  položnic, postopkov
   • Pregled zadev glede na zastaralni rok, ipd.
  • POROČILA
   • Dnevno poročilo
   • Finančno poročilo za obdobje (mesečno, letno)
   • Finančni pregled po kontih službe
  • STATISTIKE IN GRAFI
   • Po predpisih, Po ulicah, Po kršiteljih, Po predpisih in ulicah, Po predpisih in redarjih, Po naseljih, ulicah in redarjih, Po postopkih in referentih, Po referentih

Nazaj

 

 

Evidenca vpisnikov

Program evidenca vpisnikov omogoča urejanje, pregled in iskanje vpisnikov za zadeve. Način vodenja vpisnikov določa pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih.

Vpisniki se vodijo na nivoju sodišča, leta in vrste vpisnika. V začetku leta se vpisnik razpiše, konec leta pa se zaključi. Ob razpisu vpisnika za novo leto se nerešene zadeve iz prejšnih let prenesejo v novo leto. Ob tem se polni leto pripada zadeve, ki kaže na leto prvega vpisa v vpisnik. Ob zaključku leta se vpisnik sklene s statistiko. Vrste vpisnikov so lahko:

 • Plačilni nalog ( Pn )
 • Odločba o prekršku ( Odl )
 • Obdolžilni predlog (Obp )

Vodenje odprtih terjatev in glavna knjiga

 • V šifrantu občin določimo kontiranje po posameznih dogodkih
 • Posamezni dogodki se v glavni knjigi oz. saldakontih lahko opišejo z različnimi vrstami knjižb (globe, storno polovičke, razna plačila)
 • Vsaka občina ima določeno šifro poslovnega partnerja
 • Odprte terjatve se prikazujejo po kontih in poslovnih partnerjih ter številki dokumenta (plačilni nalog)
 • V glavni knjigi lahko določimo spodnji datum knjiženja, s tem zablokiramo knjiženje pod ta datum

Nazaj

 

Evidenca prekrškov

Evidenca prekrškov

Program za pregled in urejanje prekrškov

 

Evidenca zadev in postopkov

Evidenca zadev in postopkov

Program za pregled in urejanje zadev

 

Statistike in poročila

Statistike in poročila

Grafični pregled dela za mesec