iPiramida

Piramida ERP

Piramida ERP je namenjen celoviti podpori, upravljanju in nadzoru poslovnih procesov v podjetjih. Razvoj in naše izkušnje segajo v začetek devetdesetih leta prejšnjega stoletja. Naše rešitve s področja podpore poslovnih procesov so prisotne v proizvodnih podjetjih (Ljubljanske mlekarne, Gorenje Keramika, Palfinger), v trgovinah (Ljubljanske mlekarne, Gorenje Keramika), v bankah (Nova kreditna banka Maribor, Raiffeisen banka BiH, Delavska hranilnica), javnih podjetjih (Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, MARPROM, Energetika Maribor), v računovodskih servisih (MARKA), klubih (NK Maribor), občinah (Maribor, Novo mesto, Ravne na Koroškem, Starše, Šentjernej, Gornja Radgona, Moravske Toplice). To je samo nekaj večjih trenutno aktualnih organizacij v katerih smo prisotni z našimi rešitvami. V našem več kot petindvajsetletnem delovanju pa je organizacij v katerih smo implementirali naše rešitve preko 100.

 

Funkcionalni opis

Programski paket Piramida temelji na najsodobnejši tehnologiji, ki jo je prinesel razmah interneta. Programska rešitev Piramida je razvita v trinivojski (multitired) arhitekturi: odjemalec (client) - aplikacijski strežnik (application server) - podatkovni strežnik (database server). Uporaba odjemalca pomeni, da na strani uporabnika (delovne postaje) ni potrebne nobene namestitve in nobenega vzdrževanja. Uporaba aplikacijskega strežnika in podatkovnega strežnika pa omogoča porazdeljevanje procesiranja in s tem doseganja večje propustnosti. Tako aplikacijski strežnik vsebuje programsko logiko, podatkovni strežnik pa skrbi za bazo podatkov, medsebojne relacije in obdeluje vse mogoče poizvedbe. V večjih podatkovno in uporabniško zahtevnih okoljih se lahko namesti več aplikacijskih strežnikov; v manjših okoljih pa lahko aplikacijski in podatkovni strežnik združimo in oba namestimo na en strežnik. Lahko pa vse skupaj namestimo v enouporabniškem okolju, kjer namestimo odjemalca, aplikacijski strežnik in podatkovni strežnik na en računalnik oziroma delovno postajo.
Piramida deluje na vseh sodobnih SQL strežnikih - MS-SQL, ORACLE, InterBase, MySQL, DB2 in INFORMIX. Piramida je sodobna aplikacija, ki s pridom izkorišča možnosti interneta. Piramida se lahko povezuje z drugimi programskimi rešitvami preko izvoza in uvoza podatkov v XLS, XML, CSV ali TXT obliki in/ali preko spletnih storitev SOAP ali REST servisov. V sistemu Piramida je že v osnovi narejena sinhronizacija tečajnih list z Banko Slovenije. Poslovne partnerje je mogoče preverjati z registrom davčnih zavezancev na FURS-u, transakcijske račune pa s seznamom transakcijskih računov pri AJPES-u.

Programska rešitev Piramida je zasnovana tudi kot orodje. Tako si lahko uporabniki sami prilagajo ekranske izglede in izpise tako, da izločajo ali dodajajo kolone, določajo barve, nazive kolon, širino in višino kolon ali vrstic, pisavo itd. Podatke lahko poljubno grupirajo. Oblike, ki jih uporabniki oblikujejo, je mogoče shraniti pod poljubnim imenom tako, da se lahko preprosto ponovno uporabijo.

 

Skupne lastnosti programskega paketa Piramida

 • Hkratna uporaba več podatkovni baz (produkcija, arhiv, test,...) in enostavno preklapljanje (baze so lahko heterogene (ORACLE, MS-SQL,...).
 • Prijava v aplikacijo preko Active Directory (AD).
 • Vodenje poslovanja za neomejeno število podjetij  - do 999 podjetioj v eni instanci baze.
 • Upravljanje pravic dostopa do dela s posameznimi podjetji na nivoju uporabnika ali grupe.
 • Nastavitev pravic uporabnikom ali grupam vse do nivoja posameznega polja v podatkovnem modelu.
 • Nastavljivost ekranskih slik in izpisov (izločanje ali dodajanje kolon, barve, nazivi, poravnave, širina/višina, grupiranje ipd.).
 • Shranjevanje prilagojenih ekranskih slik in izpisov na nivoju uporabnika, grupe, podjetja, skupno.
 • Možnost izvoza tabel v XLS, XML, HTML, CSV obliki in izpisov v  XLS, XML, HTML, CSV, PDF, RTF, TXT obliki.

 

.

 • Vgrajen urejevalnik predlog za izpise (računi, dobavnice, pogodba o zaposlitvi, premestitev, odločbe o letnem dopustu, IOP, opomini, ...).
 • Grafičen prikaz podatkov v obliki stolpcev, kolačev ali grafov.
 • Izpis dokumentov in pošiljanje po elektronski pošti.
 • Elektronski prenos mesečnih in letnih poročil na FURS, ZPIZ in AJPES.
 • Enostavno in hitro iskanje podatkov po poljubnem polju ne glede na njegovo vsebino.
 • Predogled izpisov in možnost izpisa posameznih strani.
 • Nastavljivi meniji in orodne vrstice (uporabnikom ali grupam sestavimo menije, ki vsebujejo le programe/akcije, ki jih lahko uporabljajo).
 • Stalen prikaz odprtih oken in enostavno in hitro preklapljanje med njimi.
 • Arhiviranje v standardnem zip formatu z možnostjo samodejne časovne aktivacije.
 • Pisna in elektronska navodila.
 • Fleksibilen način licenciranja.

Glavna knjiga

Glavna knjiga predstavlja osnovo poslovnega informacijskega sistema vsakega podjetja. Je temeljna poslovna knjiga, v kateri so na podlagi ustreznih knjigovodskih listin dosledno prikazane vse spremembe sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov, in sicer na določenih kontih, skladno z uveljavljenim kontnim načrtom. Ti konti imajo naravo temeljnih ali zbirnih kontov, včasih pa je v okviru glavne knjige tudi del razčlenitvenih kontov.

V naši glavni knjigi se zbirajo vse transakcije, ki se knjižijo v obliki knjižnih nalogov/temeljnic. Večina knjižb prihaja avtomatsko iz fakturiranja, evidence DDV, plač, materialnega knjigovodstva, osnovnih sredstev itd. Seveda pa se lahko temeljnice vnašajo tudi ročno.

 

Glavne značilnosti

 • Vodenje sprotnega stanja za 5 kartic:
  • konto,
  • konto + stroškovno mesto,
  • stroškovno mesto,
  • konto + poslovni partner,
  • poslovni partner.
 • Avtomatsko zaključevanje razredov.
 • Uporabniško kreiranje opisa bilanc.
 • Izvoz bilanc v XML obliko in uvažanje v AJPES.
 • Statistika finančnih računov in uvoz v AJPES.
 • Hkratno knjiženje v tekoče in prejšnje poslovno leto.

Galerija

Saldakonti kupcev/dobaviteljev

Saldakonti zbirajo, urejajo, obdelujejo in prikazujejo podatke o razmerjih do kupcev in dobaviteljev. Beseda saldakonti je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opisana kot kartoteka kontov v katerih so prikazane terjatev in obveznosti. Vodenje saldakontov je tako vodenje terjatev in obveznosti, kupcev in dobaviteljev. Sestavljeni so torej iz knjig prejetih in izdanih računov. Pomagajo pa nam tudi pri pregledu neplačanih ali prepozno plačanih faktur, pri izračunu zamudnih obresti, za neplačane ali prepozno plačane fakture, pripravo plačilnih nalogov in podobno.

V naši rešitvi so saldakonti integriran del glavne knjige na skupnem podatkovnem modelu.

 

Glavne značilnosti

 • Skupna baza podatkov z Glavno knjigo.
 • Vodenje v več valutah.
 • Zapiranje računov delno ali v celoti ali v skupini.
 • Prevzem bančnih izpiskov in avtomatsko zapiranje.
 • Vodenje rezervacij za plačila v multilateralnih kompenzacijah.
 • Evidenca likvidiranih in ne likvidiranih prejetih računov.
 • Avtomatski izračun obresti na zaprte ali odprte postavke.

 

Galerija

Plačilni promet

Modul "Plačilni promet" predstavlja vmesnik med plačilnim prometom bank in našim poslovnim informacijskim sistemom. Preko tega modula pripravljamo/urejamo plačilne naloge, ki jih prenašamo iz drugih modulov - plače, saldakonti dobaviteljev ali ročni vnos. Za tako pripravljene plačilne naloge pripravimo pakete, ki se potem uvažajo v plačilne promete bank. Seveda pa se v marsikaterem podjetju zahteva, da odgovorna oseba pred plačilom oziroma prenosa paketa v plačilni promet banke, potrdi/podpiše pripravljene plačilne naloge. V ta namen smo razvili dodaten WEB modul za potrjevanje/podpisovanje plačilnih nalogov s stani odgovorne osebe oziroma direktorja, ki ga lahko izvaja tudi preko pametnega telefona.

Prav tako pa nam ta modul omogoča uvoz bančnih izpiskov iz plačilnega prometa bank. Ob tem je omogočeno tudi, da se pri uvozu plačilnih nalogov avtomatsko zapirajo plačani računi kupcev.

 

Glavne značilnosti

 • Omogoča generiranje plačilnih nalogov na osnovi odprtih računov v celoti ali delno z valuto v podanem obdobju.
 • Za označene plačilne naloge se kreira XML datoteka za SEPA plačila, ki jo uvozimo v elektronsko bančništvo.
 • Ob kreiranju datoteke se lahko istočasno generiramo saldakontske knjižbe za plačila s katerimi avtomatsko zapremo račune, ki jih plačujemo.
 • Naloge lahko v plačilni promet vnašamo tudi ročno ali pa jih prenesemo iz drugih aplikacij - plače, saldakonti...
 • Omogočena je tudi kontrola transakcijskega računa preko WEB SOAP servisa na naših strežnikih.
 • Program omogoča tudi avtomatsko porazdelitev na več plačilnih nalogov v primeru kadar je plačilo večje od 50.000 €.
 • V okviru tega modula je tudi implementiran WEB vmesnik za potrjevanje/podpisovanje paketov plačilnih nalogov s strani odgovorne osebe.

 

Galerija

Fakturiranje

V modulu fakturiranja se zbirajo vsi izstavljeni računi v podjetju in sicer iz skladiščnega modula, kjer se računi generirajo na podlagi odpremnic ali zbirnega fakturiranja ter splošnega fakturiranja. Tako izstavljeni računi se avtomatično knjižijo v glavni knjigi, evidentirajo se v DDV knjigah ter kot odprte postavke v saldakontih. V okviru splošnega fakturiranja se lahko fakturirajo razne storitve, najemnine ipd. Odpre se lahko več fakturnih knjig v katerih se opredelijo lastnosti. Tako poleg računov poznamo dobropise, predplačila in predračune. Fakturna knjiga je lahko tudi davčna blagajna kar pomeni, da se računi potrjujejo na FURS-u.

 

Glavne značilnosti

 • Fakture so vezane na fakturno knjigo v kateri so parametrizirane razne nastavitve. V sistemu se praktično lahko definira neskončno število fakturnih knjig.
 • Na fakturah se lahko dodajajo prednastavljeni teksti ali se le-ti direktno vnesejo v glavi računa, pred vrsticami, za vrsticami in na koncu računa. Prav tako se lahko poljuben tekst doda pred ali za vsako vrstico na računu.
 • Faktura se ob potrditvi prenese v saldakonte med odprte postavke in v DDV knjigo izdanih računov.
 • Omogočena je priprava xml datoteke za e-račune.
 • Fakturna knjiga je lahko v nastavitvah opredeljena kot davčna blagajna. V tem primeru se izdani računi validirajo na FURS-u.
 • V primeru, da je fakturna knjiga opredeljena kot blagajniško poslovanje se ob izdaji računa generira tudi blagajniški prejemek.

 

Galerija

Blagajniško poslovanje

V tem primeru ne govorimo o maloprodajnih blagajnah temveč o blagajniških mestih znotraj podjetja, ki so lahko interne narave za izplačilo dnevnic ali akontacij in drugih stroškov zaposlenim. Lahko pa so takšna blagajniška mesta namenjena tudi plačevanju računov, ki jih izdaja konkretno podjetje. Podjetje mora za takšno poslovanje imeti pravilnik o blagajniškem poslovanju v katerim opredeli poslovanje tovrstnih blagajniških mest.

V teh blagajnah govorimo o blagajniškem prejemku ali izdatku. Blagajniški prejemek je lahko vračilo prevelike akontacije za dnevnice ali plačilo izdanega računa. Izdatki pa so lahko razne akontacije ali predujmi.

 

Glavne značilnosti

 • Določiti je mogoče poljubno število blagajn, ki so lahko tudi v različnih valutah.
 • Plačevanje je omogočeno tudi s plačilnimi karticami.
 • Blagajniški prejemki/izdatki se avtomatično knjižijo v blagajniški dnevnik.
 • Kontiranje se izvaja sproti ob potrjevanju posameznih prejemkov/izdatkov. Omogočeno pa je tudi ročno kontiranje posameznega prejemka/izdatka.
 • Z zaključkom blagajniškega dnevnika se (lahko) avtomatsko generira temeljnica za glavno knjigo.

 

DDV knjige

Davek na dodano vrednost (DDV) je ena izmed oblik prometnega davka. Z njim se obdavčuje promet blaga, materiala, opreme in storitev v vseh fazah prometa. Plačujejo ga vsi od proizvajalca, trgovca na debelo, trgovca na drobno do končnega porabnika. Glede na to, da je zaračunan v vsaki fazi prometa se ga imenujemo tudi vsefazni oziroma vsestopenjski davek.

Najpomembnejša  značilnost  davka  na  dodano  vrednost  je,  da  so  blago  in  storitev  vedno  kupljeni  z  DDV,  ki  pa  ga  v  večini  primerov  lahko  davčni  zavezanec  obračuna  kot  terjatev  do  državnega  proračuna  (vstopni  DDV).  Ker  DDV  temelji  na  računih,  isti  račun  za  prodajalca pomeni obveznost za plačilo DDV (izstopni DDV), za  kupca pa terjatev do države (vstopni  DDV).  Prodajalec  mora  v  davčnem  obdobju  poračunati  izstopni  DDV  in  obveznost    iz presežka izstopnega  nad vstopnim plačati državi. Ta obveznost temelji na izdanih računih in  je  neodvisna  od  tega,  ali  je  kupec  račun  plačal  ali  ne.  Prav  tako  pa  tudi  kupec  na  podlagi  istega računa uveljavlja vstopni DDV in tako zmanjša svojo obveznost do države.

Slovenja je davek na dodano vrednost uvedla s 1.7.1999. S tem pa smo tudi dobili t.i. DDV knjige. Podjetja, ki so zavezanci za DDV, imajo vsaj dve DDV knjigi - DDV knjigo izdanih računov in DDV knjigo prejetih računov.

 

Glavne značilnosti

 • DDV knjige so namenjene evidenci in obdelavi prejetih in izdanih računov, njihovemu avtomatskemu knjiženju v glavno knjigo in saldakonte ter zagotavljanju podatkov za davčno upravo.
 • Vnašajo se lahko domači prejeti in izdani računi, kakor tudi tudi računi v tuji valuti.
 • Podatki se lahko vnašajo ročno, lahko se prenašajo iz naše aplikacije za fakturiranje, poštne knjige ali pa iz drugih aplikacij.
 • Vodimo lahko poljubno število DDV knjig.
 • Številčenje je lahko v okviru leta ali v okviru meseca.
 • Program na osnovi vnesene vrednosti računa in nastavljene privzete stopnje davka sam izračuna vračunan davek in nas v primeru neujemanja vrednosti na to tudi opozori.
 • Podatke vnesene v obe evidenci (prejetih in izdanih računov) je možno analizirati, grupirati, seštevati po različnih kriterijih.
 • Obe evidenci sta tudi osnova za generiranje obrazca za obračun DDV (DDV-O), ki se pripravi v xml obliki in se uvozi direktno v e-Davke.

 

Osnovna sredstva

V modulu "Osnovna sredstva" vodimo evidenco tako za opredmetena kot neopredmetena sredstva. SRS v standardu 1 opredeljujejo opredmeteno osnovno sredstvo, ki je običajno v lasti podjetja, podjetje pa ga lahko tudi zgolj finančno najema (leasing) ali na kakšen drug način obvladuje za obdobje, daljše od leta dni. Za opredmeteno osnovno sredstvo je značilno, da ga podjetje uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali pri opravljanju storitev, torej da bo z njegovo uporabo ustvarilo prihodke. V to skupino sodijo zlasti osnovna sredstva, kot so na primer zemljišča, zgradbe, proizvodna oprema, biološka sredstva ipd. Drugo, večjo skupino osnovnih sredstev predstavljajo neopredmetena sredstva, ki jih SRS obravnavajo v standardu 2. Značilnost neopredmetenih sredstev je, da praviloma fizično ne obstajajo. Podobno kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih tudi neopredmetena sredstva ustvarjajo prihodnje gospodarske koristi oziroma prihodke in so praviloma dolgoročna. Neopredmetena sredstva pogosto predstavljajo pravice, kot na primer koncesije, patente, licence, blagovne znamke ipd.

 

Glavne značilnosti

 • Množičen vnos/nabava osnovnih sredstev (npr. nabava pohištva)
 • Vse spremembe na prejetem OS se beležijo skozi promet.
 • Zagotovljen pogled v celotno zgodovino dogajanja/sprememb na osnovnih sredstvih.
 • Zadolžitve osnovnih sredstev po delavcih/stroškovnih mestih.
 • Hkratni obračun amortizacije po dveh amortizacijskih stopnjah.
 • Predračun amortizacije.
 • Vodenje po lokacijah.
 • Avtomatska temeljnica za Glavno knjigo.
 • Inventura osnovnih sredstev s pomočjo ročnih scanner-jev.

 

Ekranske slike

Poštna knjiga

Z modulom "Poštna knjiga" evidentiramo prispelo in poslano pošto. Ob tem se prejeti dokumenti (računi, dopisi, ...) skenirajo in se povežejo s knjižbami prejete pošte. Pri poslani pošti se prav tako lahko skenirajo dokumenti, ki se povežejo s knjižbami poslane pošte. V dosti primerih pa v tem primeru že posedujemo elektronsko obliko dokumenta, ki ga povežemo (drag & drop) s knjižbo poslane pošte. Tako nam poštna knjiga do določene mere lahko služi tudi kot dokumentni sistem.

 

Glavne značilnosti

 • Pošto je mogoče zajeti in shraniti v elektronski obliki, kar omogoča hitro iskanje in posredovanje dokumentov, kot so računi, pogodbe, ponudbe, poizvedovanja ipd.
 • Dokumenti se med naslovniki znotraj ali zunaj podjetja pošiljajo v elektronski obliki. S tem se precej skrajša čas za potrjevanje prejetih računov.
 • Omogoča pregled gibanja/potovanja pošte znotraj/zunaj podjetja.
 • Pri poslani pošti se lahko nastavijo ceniki pošiljanja, kar omogoča tudi vrednostno analizo stroškov pošiljanja.
 • Pri zajemanju dokumentov so lahko uporabljene različne optične naprave, ki podpirajo standardni programski vmesnik TWAIN.
 • Modul "Poštne knjige" je povezan tudi z modulom "DDV knjige" - prejeti računi.
 • Iz poštne knjige je mogoče prejete pogodbe shraniti v register poslovnih partnerjev.
 • Omogočeno je množično skeniranje in avtomatsko razporejanje skeniranih dokumentov na knjižbe poštne knjige preko QR ali EAN kode.
 • Omogočena je elektronska likvidacija računov.

 

Plače s kadrovsko evidenco

S problematiko obračuna plač, kadrovsko evidenco in upravljanje kadrov smo se srečali v začetku 90-tih let prejšnjega stoletja. Tako imamo dobrih 28 let akumuliranih izkušenj iz tega področja. Prve rešitve in inštalacije naših plač in kadrovske evidence so bile na sistemih VAX in pozneje ALPHA. Z uveljavitvijo osebnih računalnikov smo trgu ponudili rešitve pod MS-DOS-om. V letu 2003, ko se je tudi Windows okolje z Windows 2000 in Windows XP izkazalo za dovolj zanesljivo in zmogljivo, smo pripravili rešitve v Windows okolju z uporabo relacijskih baz kot je MS-SQL in ORACLE. Naše rešitve se uporabljajo v velikih sistemih (Ljubljanske mlekarne - 600 zaposlenih, Palfinger - 600 zaposlenih), srednje velikih podjetjih (Gorenje Keramika - 120 zaposlenih, Energetika Maribor - 60 zaposlenih, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor - 50 zaposlenih), kot tudi v manjših podjetjih z nekaj deset zaposlenimi in računovodskimi servisi, ki vodijo poslovne knjige tako za podjetja kot samostojne podjetnike. V letu 2008/2009 smo našo rešitev obračuna plač in kadrovske evidence ter upravljanje kadrov dopolnili tudi za proračunske uporabnike - uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur.list 64/2008). Tako se sedaj naša rešitev uporablja tudi v javni upravi.

Program je do uporabnikov zelo odprt. Celoten obračun se izvaja preko formul, ki jih uporabnik lahko nastavlja po lastnih potrebah. S tem si lahko prilagaja metodologijo obračuna. Obliko izplačilne liste je možno poljubno oblikovati za različne vrste obračunov (plača, regres, dodatna izplačila...)
Podatke o prometu delavcev je možno vnašati ročno ali jih prenašati iz evidence delovnega časa. Možen je tudi prenos vrednostnih dohodkov iz excelove tabele - CSV format, če se tabela shrani v csv formatu. Naslednja slika prikazuje podatke o prometu delavcev, ki so bili prenešeni iz evidence delovnega časa. Iz tega programa se nato prenesejo v sam obračun plač.

Program že vsebuje vse obrazce, ki so predpisani s trenutno veljavno zakonodajo: REK obrazci, davek na izplačane plače, Obrazec 1/ZAP-M ter vsi drugi občasni obrazci za potrebe različnih statistik. Vsi programi s katerimi se kreirajo obrazci za FURS in AJPES omogočajo izvoz podatkov v XML obliki, tako da se lahko datoteke uvozijo v e-Davke ali v e-VEM ali za ZPIZ ali za AJPES. Ob spremembi zakonodaje se obrazci enostavno nadgradijo. Možen je izpis tudi zahtevka za refundacijo in zahtevka za refundacijo invalidov.

Za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje se kreirajo datoteke s podatki o plačanih premijah in pošiljajo po elektronski pošti. Te podatke je v predpisani obliki trenutno možno poslati v Mojo naložbo, Kapitalsko družbo, Prvo pokojninsko družbo, Pokojninsko družbo A ter Modro zavarovalnico.
Program omogoča tudi prevzem podatkov za dodatno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni in Zavarovalnici Triglav. Te premije se avtomatsko odtegnejo pri obračunu plač, generira se plačilni nalog za plačilo premij in pripravi datoteka plačanih premij, ki se pošlje Vzajemni oz. Zavarovalnici Triglav.

Neto nakazila in dodatke lahko nakazujemo posamično neposredno na račune delavcev ali izdelamo zbirni nalog po posameznih bankah, pri čemer program izpiše tudi seznam zaposlenih z zneski za posamezno banko ali pa izdela datoteko posameznih nakazil po sistemu za zbirni center.

Če ima več zaposlenih posojila ali druge odtegljaje pri istem kreditodajalcu, lahko program izdela en sam plačilni nalog in izpiše poročilo, ki ga posredujete kreditodajalcu. V nasprotnem primeru pa se za vsako posamezno posojilo ali odtegljaj izdela svoj plačilni nalog.

V dobi internetne tehnologije se plačilni nalogi običajno uvozijo v spletne programe za bančno poslovanje. Program tako podpira izvoz nalogov in pripravo datoteke v ISO SEPA formatu, ki ga podpira večina spletnih programov za bančno poslovanje.

Ob zaključku obračuna program pripravi še temeljnico za knjiženje, ki jo lahko izpišemo ali pa avtomatsko knjižimo v naš modul "Glavna knjiga" ali pa se pripravi ustrezna datoteka s katero se podatki prenesejo v Glavno knjigo drugega ponudnika.

Konec leta se pripravijo podatki za napoved dohodnine iz katerih se zgenerirajo predpisane datoteke (VIRVDC.DAT, VIRPN.DAT...), ki se uvozijo v e-Davke.
Poleg poročila o dohodnini program pripravi tudi podatke za obrazec M4 ter potrdila o plačanih prispevkih za zaposlene. Za obrazec M4 se pripravi XML datoteka, ki se uvozi na ZPIZ.

Program pripravi tudi poročilo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in sicer v papirni ali elektronski obliki.

Program omogoča tudi izpis potrdila o izplačanih plačah, ki se potrebuje za izračun osnove za izplačilo starševskega nadomestila ter potrdila o višini plače, ki ga delavec potrebuje v primeru brezposelnosti. Omogoča tudi izpis obrazce ER-28, ki ga je potrebno dati delavcu ko prekine delovno razmerje.

 

 

Glavne značilnosti

 • V sklopu plač so omogočeni sledeči obračuni:
  • plače,
  • regres,
  • božičnica in 13. plača,
  • odškodnine za neizrabljen dopust,
  • avtorski honorarji,
  • pogodbena dela,
  • vajeniško delo,
  • štipendije,
  • počitniška praksa,
  • podjemne pogodbe,
  • sejnine,
  • najemnine,
  • dividende.
 • Izračun plač po različnih sistemih nagrajevanja: bruto, neto, točkovni...
 • Izračun plač po tarifnih razredih in količnikih.
 • Izračun plač po plačnih razredih za javne uslužbence.
 • Obračun bonitet in izplačil nad uredbo.
 • Obračun neplačanih odsotnosti in razlik do minimalne plače.
 • Obračun refundiranih boleznin.
 • Obračun invalidnin in obračun plač invalidov, ki presegajo kvoto določeno z zakonom.
 • Obračun PDPZ – prostovoljnega dodatnega pokojninske zavarovanja.

 

.

 • Obračun beneficiranega delovnega staža.
 • Obračun zaposlenih na javnih delih.
 • Obračun vseh neto dodatkov:
  • prehrana med delom,
  • prevoz na delo,
  • odpravnine,
  • jubilejne nagrade...
 • Spremljava in avtomatsko obračunavanje posojil, administrativnih prepovedi ter druge odtegljaje po različnih kriterijih:
  • po številu obrokov,
  • do poplačila celotnega zneska ali
  • od datuma do datuma.
 • Spremljava in avtomatsko obračunava drugih odtegljajev kot so:
  • samoprispevki,
  • dodatno zavarovanje,
  • članarine...
 • Obračun prispevkov od minimalne osnove.
 • Obračun prispevkov zasebnikov in obračun plač zaposlenih pri zasebnikih z vsemi posebnostmi teh obračunov.
 • Izpis plačilne kuverte v različnih jezikih.
 • Spletni (WEB) kadrovski portal za zaposlene.
 • Priprava M4/M8 za ZZZS.
 • Priprava podatkov za uvažanje v e-VEM portal - refundacije, kadrovski vmesnik.

 

Upravljanje kadrov - HRM

V zadnjem desetletju podjetja čedalje pogosteje spremljajo delavce na vseh področjih. Od t.i. kadrovske evidence se vedno bolj prehaja na celovito spremljanje delavcev (kadrov) oziroma na upravljanje kadrov in kadrovskih resursov. V tem kontekstu je izdelana tudi naša rešitev, ki omogoča celovito spremljanje delavcev in upravljanje kadrovskih resursov.

Med upravljanjem kadrov, kadrovsko evidenco in obračunom plač ter ostalih izplačil prihaja do časovnega navzkrižja. Upravljanje kadrov zahteva tekoči vnos vseh sprememb. Še več, mnogokrat se spremembe ob raznih reorganizacijah vnašajo v naprej. Obračun plač in ostalih dohodkov pa se izvaja za nazaj. Ponavadi nekje od 5 do 15 v mesecu za prejšnji mesec To navzkrižje smo v naši rešitvi zaobšli tako, da so vse spremembe podatkov o kadrih opremljene z datumom od kdaj dalje veljajo. Prav tako so vsi šifranti kot je register delovnih mest, stroškovnih mest, plačilni razredi ipd. opremljeni z datumom veljavnosti. Pri prijavi obračuna (izplačila) pa se navede presečni datum na katerega se izračunajo potrebni podatki delavcev. Na ta način smo dosegli, da na isti bazi podatkov, lahko vsaka služba dela s svojim časovnim ritmom neodvisno. Obračun plač (dohodkov) s svojim časovnim zamikom in upravljanje kadrov s svojim tekoči vnosom ali z vnosom v naprej.

 

Glavne značilnosti

 • Sistematizacija delovnih mest.
 • Razporeditve in napredovanja.
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti.
 • Letni in obdobni razgovori.
 • Izobraževanja.
 • Disciplinski postopki.

 

Potni nalogi

Potni nalog je računovodska listina, ki omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj zaposlenih ter upravičenost povračila stroškov, ki so nastali pri službenem potovanju. SRS (Slovenski računovodski standardi) predpisujejo obliko in vsebino nalogov za izvajanje in knjigovodskih listin, kamor spadajo tudi potni nalogi in obračuni potnih stroškov. Potni nalog spada po SRS med naloge za izvajanje, obračun potnih nalogov pa predstavlja knjigovodsko listino.

Pisanje potnih nalogov je večini zaposlenih predvsem zoprno in zamudno delo. Vendar je potni nalog in njegova pripadajoča dokumentacija zelo pomemben dokument, ki lahko vpliva na obdavčitev tako posameznikov kot tudi podjetij. V podjetju, ki nima urejenih potnih nalogov in obračunov potnih stroškov, lahko v primeru inšpekcijskega pregleda zaradi izplačila potnih stroškov pride do plačila dodatnega davka od dohodkov pravnih oseb, dodatne dohodnine, dodatnih prispevkov za socialno varnost, zamudnih obresti in kazni za prekršek.

S 1.1.2018 pa je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK). Tako so urejeni, pravilni in pravočasni podatki o potnih nalogih postali zelo pomembni oziroma nujni pri poslovanju podjetij.

Pri načrtovanju modula potnih nalogov smo izhajali iz predpostavke, da lahko potni nalog spremlja daljšo poslovno turnejo. Potovanje lahko torej obsega obiske več držav in s tem tudi različne dnevnice. Ravno to je slabost večine ostalih rešitev, ki jih najdete na trgu. Dnevnice, kilometrine in vse ostale stroške je mogoče direktno prenašati v plače. Vse več podjetij se namreč odloča za izplačilo dnevnic oziroma povrnitev ostalih stroškov potovanj v okviru plač še posebej po uveljavitvi pravilnika REK.

Potni nalog pa mora seveda odgovorna oseba za delavca oziroma stroškovno mesto/sektor/poslovno enoto odobriti oziroma podpisati. V ta namen smo pripravili spletni vmesnik preko katerega odgovorne osebe podpisujejo prejete potne naloge - lahko tudi preko pametnih telefonov.

 

Glavne značilnosti

 • Potovanje lahko obsega več držav in različne dnevnice.
 • Dnevnice in kilometrine so podane z datumom veljavnosti od podanega datuma naprej.
 • Prenos v dodaten promet ali v plače za poročanje e-Davkom.
 • Omogoča skeniranje oziroma pripenjanje dokumentov (stroškov) na posamezni potni nalog.
 • Kreiranje plačilnih nalogov za izplačilo ali pa se izplačilo izvede skozi plačo v primeru prenosa v plače.
 • Opozarjanje finančne službe preko elektronski sporočil za nakazilo akontacij.
 • WEB vmesnik za podpisovanje potnih nalogov.

Galerija

Evidenca delovnega časa s kontrolo pristopa

Vodenje prisotnosti delavcev na delovnem mestu je za podjetja zakonska obveza - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Podjetja morajo sprejeti tudi pravilnik delovnem času, načinu evidentiranja in obračunavanju. Sicer ni opredeljeno na kakšen način se naj vodi evidenca prisotnosti delavcev na delovnem mesti. Tako se lahko vodi papirnato ali elektronsko - računalniško. Večinoma podjetja v Sloveniji evidentirajo delovni čas zaposlenih elektronsko.

Pogosto je evidenci delovnega časa dodana tudi kontrola dostopa s katero podjetja nadzorujejo in upravljajo dostope delavcev do posameznih pisarn, prostorov, nadstropij, proizvodnih hal, skladišč itd.

Evidenca delovnega časa in kontrola pristopa je tesno povezana z izbrano strojno opremo (hardware-om). Naša rešitev je zgrajena na opremi proizvajalca ZKTeco.

 

Glavne značilnosti

 • Pregled in upravljanje prisotnosti zaposlenih - dnevno ali obdobno.
 • Pregled in upravljanje kontrole pristopa - dnevno ali obdobno.
 • Upravljanje razporeda, dnevnih shem in dnevnih izmen.
 • Avtomatiziran sistem oddaje in odobritev napovedanih odsotnosti.
 • Vodenje delovne storilnosti.
 • Načrtovanje dela.
 • Mesečno poročanje in izvoz v plače sistema Piramda ali prenos podatkov (csv, xml, flat file) v obračun plač drugih ponudnikov.
 • Izdelava in izvoz poročil po meri.
 • Spletni vmesnik za podporo zaposlenim.
  Podpora za naprave registriranja delovnega časa podjetja ZK-Software

 

Skladiščno-materialno poslovanje

Upravljanje zalog je ena izmed pomembnejših poslovnih funkcij podjetij posebej, če gre za proizvodno ali trgovsko podjetje. Podatki iz skladiščnega poslovanja se prepletajo z naročilnicami dobaviteljem in kupcev, predračuni, fakturiranjem, davčnimi evidencami in Glavno knjigo. Prav tako pa se vodenje naprednih skladišč tesno povezuje z logistiko.

Pod pojmom skladiščno poslovanje razumemo spremljanje in nadzor nad zalogami v skladiščih. Pod materialnim poslovanjem pa razumemo vrednostno spremljanje zalog.

Modul skladiščnega-materialnega poslovanja je eden izmed obsežnejših programskih sklopov ERP Piramida. V tem moduli so vsebovani sledeči sklopi:

V skladiščno-materialno poslovanje sodi tudi maloprodaja vendar je zaradi specifičnosti ta del predstavljen v svojem poglavju.

Upravljanje zalog

 • Vrste transakcij/dogodkov v skladišču (nabava, prodaja, medskladiščni prenos, inventurni višek/manko itd.) so poljubno nastavljive in parametrizirane.
 • Sprotna kontrola trenutnih zalog (zaloge v minus) pri izvajanju skladiščnih transakcij.
 • Pregled dogajanja v skladišču preko kartice artikla.
 • Vodenje zalog pri konsignaterjih.
 • Uporabniško oblikovanje izpisa dokumentov.
 • Izvajanje inventur z ročnimi skenerji - pametnimi telefoni.
 • Razni pregledi in analize prometa.

Vrednotenje zalog

 • Vrednotenje po eni izmed izbranih predpisanih metodologij - FIFO metoda, tehtane povprečne cene, drseče povprečne cene, stalne cene, maloprodajne cene.
 • Možnost sprotnega izračunavanja vrednosti zalog in/ali z mesečnim obračunom.
 • Avtomatsko kontiranje transakcij preko opisa kontiranja v definicijah skladiščnih transakcij/dogodkov.
 • Izdelava temeljnice in avtomatski prenos v glavno knjigo.

Proces nabave

 • Izdelava povpraševanj in pošiljanje preko elektronske pošte.
 • Uporabniško oblikovanje povpraševanj v različnih jezikih.
 • Spletno potrjevanje naročil odgovornih za nabavo.
 • Prenos naročila v prevzemni dokument v skladišču.
 • Povezovanje skladiščnih prevzemov z naročili dobaviteljev.

Veleprodaja

 • Priprava veleprodaje preko naročil kupcev ali direktno s skladiščnim dokumentom.
 • Uporabniško oblikovanje dobavnic v različnih jezikih.
 • Kalkulacije veleprodajnih cen.
 • Vodenje različnih cenikov - splošni, akcijski, po kupcih, po prejemnikih, po regijah.
 • Priprava odpreme z ročnimi računalniki / skenerji.
 • Vodenje konsignacij.
 • Hitro izvajanje inventur z ročnimi skenerji - pametnimi telefoni.
 • Priprava računa - ena dobavnica en račun ali več dobavnic - en račun.
 • Možnost obdobnega fakturiranja - teden, dekada, mesec.

Vodenje drobnega inventarja

 • Vodenje drobnega inventarja v uporabi po stroškovnih mestih / delavcih.
 • Razni načini odpisovanja drobnega inventarja v uporabi - takojšne, dvakratno, mesečno, letno.

 

 

Maloprodaja

Trgovina prav tako predstavlja skladišče v katerega artikli prihajajo in iz katerega se artikli izdajajo - prodajajo. Torej je trgovina s svojim maloprodajnim skladiščem tudi del skladiščnega - materialnega poslovanja. Še več - mnoga podjetja, ki imajo v svoji sestavi maloprodajo, imajo tudi t.i. "normalna" skladišča. Torej imamo v takšnih organizacijah množico skladišč, ki se malce drugače obnašajo in vodijo. Z uvedbo davčnih blagajn pa se je ta drugačnost delovanja maloprodaje še dodatno povečala.

V praksi večkrat zasledimo, da po izdaji maloprodajnega računa ni več možno spremeniti oziroma dodati davčnega zavezanca. V naši rešitvi je to možno izvesti - torej, če je bil račun prvotno izdan za fizično osebo je možno ta račun popraviti tako, da se račun naslovi na davčno številko.

 

Glavne značilnosti

 • Davčne blagajne.
 • Uporaba širokega nabora POS opreme - OPOS standard.
 • Sistem za vodenje maloprodajnih akcij.
 • Upravljanje lastnosti, pravic in delovanja skozi skladiščno-materialno poslovanje.
 • Nabava artiklov ali preko medskladiščnih prenosov in/ali direktne nabave.
 • Kalkulacija maloprodajne cene.
 • Hitro izvajanje inventur z ročnimi skenerji - pametnimi telefoni.
 • Možnost izvajanja veleprodaje iz maloprodajnega skladišča.
 • Materialni obračun se izvaja v sklopu skladiščnega-materialnega poslovanja.

Spremljanje proizvodnje

Spremljanje proizvodnje je širok pojem in odvisen od vrste artiklov, ki se izdelujejo in od načina proizvodnje. V osnovnem pomenu pa pomeni planiranje materialnih zahtev (MRP - Material Requirements Plannig). Kot osnova za planiranje materialnih zahtev je sestavnica oziroma kosovnica za proizvode in polproizvode. Kosovnica vsebuje ves potreben material in/ali polizdelke, ki sodelujejo v izdelavi predmetnega izdelka. Poleg normativnih količin lahko imamo v kosovnicah še potreben čas dela in stroje na katerih se proizvodnja izvaja. V praksi pa se lahko izdelek izdeluje v več variantah (različne barve) ali z uporabo dražjih ali cenejših materialov (bolj ali manj kvalitetni izdelki oziroma proizvodnja za različne trge). Torej pomeni, da imamo variantne kosovnice. 

Razpis proizvodnje se izvaja preko razpisa delovnih nalogov. V primeru, da gre za proizvodnjo na zalogo, gre za interne proizvodne naloge ponavadi na podlagi mesečnega ali več mesečnega plana proizvodnje. Če pa imamo proizvodnjo za znanega kupca je proizvodnji nalog lahko kar naročilo kupca oziroma lahko gre z združitev več naročil kupcev v proizvodni delovni nalog. V razpisu proizvodnega delovnega naloga se preverijo materialne in časovne zahteve ter strojne razpoložljivosti - delovni in strojni resursi.

Spremljanje proizvodnje je tesno povezano (odvisno) od skladiščnega poslovanja  - stanja zalog.

 

Glavne značilnosti

 • Vnos in pregled sestavnic v drevesni strukturi.
 • Pregled in izpis eno nivojskih kosovnic.
 • Pregled in izpis zbirnih kosovnic.
 • Pregled in izpis carinskih kosovnic.
 • Pokalkulacija količin in vrednosti.
 • Prenos v skladiščno-materialno poslovanje - izdajnice.

Delovni nalogi

Pojem delovni nalog je precej širok. Naša rešitev podpira delovne naloge za servise (servisni delovni nalogi) in delovne naloge za proizvodnjo (proizvodni delovni nalogi). Prvi so namenjeni podjetjem, ki (med drugim) izvajajo servisne storitev - avtomehanične delavnice, popravilo raznih naprav ipd. Proizvodni delovni nalogi pa so namenjeni proizvodnji za razpisovanje proizvodnje.

Servisni delovni nalogi se odprejo ob prevzemu artikla/naprave v popravilo. Ob tem se vnesejo osnovni podatki o prevzetem artiklu/napravi, opis okvare, št.kilometrov ipd. Omogočeno je tudi, da se ustvarja baza prejetih artiklov/naprav v servis tako, da se v primeru ponovnega servisa prikličejo podatki o artiklu/napravi (avto servisi). Materiali/artikli, ki se uporabijo v servisu se izdajajo na delovni nalog. Prav tako pa se na takšen delovni - servisni nalog knjižijo porabljene ure. To je potem osnova za izdajo računa.

Proizvodni delovni nalogi se uporabljajo za lansiranje proizvodnje. Osnova za proizvodni delovni nalog je ali letni/mesečni/tedenski plan ali prejeta naročila kupcev. Z razpisom proizvodnega delovnega naloga se razpišejo oziroma preverijo materialne in strojne potrebe. Za manjkajoče materiale pa se lahko tudi pripravijo naročila dobaviteljem.

 

Glavne značilnosti

 • Servisni nalogi
  • različni tipi nalogov (uporabniško nastavljivi) - interni, eksterni, po vrstah artiklov/naprav ipd.;
  • različni dogodki (uporabniško nastavljivi) - redno delo, vzdrževanje ipd;
  • prenos v fakturiranje.
 • Proizvodni nalogi
  • različni vrste delovnih nalogov (uporabniško nastavljivi);
  • materialne potrebe prikazane v drevesni strukturi kosovnice ali zbirno;
  • generiranje naročil za materiale/polizdelke, ki jih ni dovolj na zalogi.